Loading image...
Loading image...

Loading image...

Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và người lao động năm học 2020 - 2021

Ngày đăng: 1/31/2021 6:51:19 PM

Truy cập: 701 | Tiểu mục: Tiểu mục khác

Người viết: Phương Nam


Sáng 30/1/2021, Trường Cao đẳng Bình Định trang trọng tổ chức HỘI NGHỊ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG năm học 2020-2021 tại hội trường 350 chỗ. Hội nghị diễn ra trong tình hình dịch covid-19 tại một số tỉnh thành bất ngờ bùng phát trở lại. Tuy Bình Định vẫn chưa phát hiện các ca lây nhiễm nhưng khẩu trang, nước khử khuẩn, cũng như các quy định về phòng chống dịch đã được thực hiện nghiêm túc.


Trong hội nghị, đồng chí Lê Xuân Nguyên – P. Hiệu trưởng phụ trách đại diện Ban Giám hiệu nhà trường đọc Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020 và Phương hướng nhiệm vụ năm học 2020-2021. Đánh giá chung, năm học 2020-2021 là một năm học có nhiều khó khăn khi cơ chế tuyển sinh của Bộ có nhiều bất lợi cho các trường cao đẳng, trung cấp; tình hình dịch covid-19 liên tục diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động chung của nhà trường. Tuy vậy, bằng sự nỗ lực cố gắng của cả tập thể CB-GV-HSSV của Nhà trường các chỉ tiêu lớn đã đề ra đều đạt và vượt chỉ tiêu.


* Kết quả thực hiện các chỉ tiêu đã đề ra tại Hội nghị CBVC kỳ trước:

STT

Chỉ tiêu đề ra năm học 2019-2020

Kết quả thực hiện so với chỉ tiêu đề ra

Ghi chú

1

Đối với Đảng bộ

1.1

Đảng bộ: “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”

- Đạt

 

1.2

Tổ chức cơ sở đảng: “100% các Chi bộ trực thuộc Đảng ủy hoàn thành tốt nhiệm vụ và trong đó 20% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”

- Đạt

 

1.3

Đảng viên: “100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó 20% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”

- Đạt

 

2

Đối với Nhà trường

 

2.1

“Trường được UBND tỉnh công nhận đạt danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc”

- Đạt

 

2.2

“Các phòng, khoa, tổ: 90% đơn vị đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến, trong đó có 30% đơn vị đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc, được đề nghị UBND tỉnh tặng Bằng khen, trường tặng giấy khen”

- Đạt và vượt chỉ tiêu

Có 100% đơn vị đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến, trong đó có 6/16 (37.5%) đơn vị đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc, 03 tập thể được UBND tỉnh tặng Bằng khen, 12 tập thể được trường tặng giấy khen”

2.3

“Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc năm 2020: Đạt loại xuất sắc đề nghị Bộ Công an tặng Cờ thi đua cho đơn vị”

- Đạt

 

2.4

Danh hiệu thi đua đối với cán bộ, giảng viên, viên chức và người lao động:

+ “98% CB, GV, VC và NLĐ đạt danh hiệu lao động tiên tiến”

+ “15% CBGV đạt Chiến sĩ thi đua cấp trường, 3% cán bộ đạt Chiến sĩ thi đua cấp Tỉnh”

 

 

 

- Đạt

 

- Đạt chỉ tiêu CSTĐ cấp trường, chưa đạt chỉ tiêu CSTĐ cấp tỉnh

 

 

 

 

- CBGV chưa có đề tài NCKH cấp tỉnh công nhận

2.5

“Có ít nhất 02 đề tài NCKH cấp tỉnh, 25 đề tài NCKH cấp trường, 30 SKKN cấp trường và 20 TLTK”

- Đạt chỉ tiêu đối với các đề tài cấp trường.

Chưa đạt chỉ tiêu đề tài cấp tỉnh

- CBGV đăng ký đề tài cấp tỉnh còn ít; thủ tục, quy trình đăng ký đề tài cấp tỉnh đôi lúc gặp vướng mắc.

2.6

“8% cá nhân được UBND Tỉnh tặng bằng khen”

- Có 07/215 (3.3%) cá Chưa đạt

- Một số cá nhân xuất sắc tuy nhiên cần tiếp tục phấn đấu đủ tiêu chí đề nghị khen thưởng

2.7

“100% CBGV không vi phạm các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật Nhà nước và không vi phạm quy chế chuyên môn, quy định của Nhà trường”

- Đạt

 

2.8

“Tỷ lệ tốt nghiệp đạt 90% HSSV, trong đó có 60% HSSV đạt kết quả tốt nghiệp khá - giỏi trở lên”

- Vượt chỉ tiêu

 


Trong năm học 2020-2021, toàn trường quyết tâm phấn đấu thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác trọng tâm sau:

Một là:tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban Chấp hành trung ương Đảng khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.Tiếp tục triển khai sáng tạo, có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Nghị quyết trung ương 4 khóa XII gắn với việc thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua trong ngành giáo dục.Tăng cường công tác tuyên truyền về giáo dục và đào tạo, biểu dương người tốt, việc tốt, nhân rộng mô hình tiên tiến.


Hai là: Tiếp tục sắp xếp, tổ chức các phòng, khoa, tổ chuyên môn, các đơn vị cơ sở trực thuộc phù hợp với quy mô, ngành nghề đào tạo gắn với  nhu cầu xã hội. Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng, đào tạo, nâng cao đội ngũ giảng viên, tăng cường bồi dưỡng chuẩn hóa cán bộ, công chức, viên chức theo tiêu chuẩn vị trí việc làm và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp.


Ba là: Tiếp tục đổi mới chương trình giáo dục nghề nghiệp. Đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị nhằm phục vụ thực hành, thực tập. Đổi mới nội dung, hình thức giáo dục hướng nghiệp gắn với thực tiễn sản xuất, kinh doanh tại địa phương; xây dựng cơ chế thu hút sự tham gia của các doanh nghiệp trong công tác đào tạo, thực tập, hướng nghiệp, dạy nghề, đảm bảo đầu ra cho HSSV. Nâng cao hiệu quả công tác giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho HSSV; tăng cường an ninh, an toàn trường học, xây dựng văn hóa học đường và môi trường giáo dục Nhà trường lành mạnh, dân chủ, kỷ cương.


Bốn là:Nâng cao chất lượng dạy-học ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh chuyên ngànhbậc Cao đẳng, Trung cấp. Hoàn thiện các định dạng đề thi theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam; Đa dạng hóa các chương trình, sách giáo trình và hình thức đào tạo, bồi dưỡng nhằm đáp ứng mục tiêu đào tạo và nhu cầu học tập ngoại ngữ của học sinh, sinh viên; quan tâm xây dựng và phát triển môi trường thực hành ngoại ngữ.

Năm là: Tiếp tục nâng cao kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin cho cán bộ, viên chức, học sinh, sinh viên. Áp dụng nhiều giải pháp Công nghệ thông tin nhằm tăng cường hiệu quả công tác quản lý, đào tạo, đáp ứng yêu cầu thị trường lao động trong bối cảnh hội nhập quốc tế và cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

Sáu là: Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giữ vững trật tự, kỷ cương, kiên quyết đẩy lùi các hiện tượng tiêu cực trong Nhà trường. Tiếp tục cải cách hành chính, đổi mới mạnh mẽ công tác quản lý giáo dục.

    * Những chỉ tiêu phấn đấu trong năm học 2020-2021

            - Đối với đảng bộ

            + Đảng bộ: Hoàn thành tốt nhiệm vụ.

            + Tổ chức cơ sở đảng: 100% các Chi bộ trực thuộc Đảng ủy hoàn thành tốt nhiệm vụ trong đó có 20% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

            + Đảng viên: 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trong đó có 20% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

            - Đối với nhà trường

            + Trường được UBND Tỉnh công nhận đạt danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc.

            + Các phòng, khoa, tổ: 90% đơn vị đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến trong đó có 30% đơn vị đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc được đề nghị UBND Tỉnh tặng bằng khen, Trường tặng giấy khen.

            + Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc năm 2021: Đạt loại xuất sắc và được đề nghị Bộ Công an tặng Cờ thi đua.

            - Đối với cán bộ, giảng viên, viên chức và người lao động

            + 98% CB, GV, VC và NLĐ đạt danh hiệu lao động tiên tiến.

            + 15% CBGV đạt Chiến sĩ thi đua cấp trường, 3% cán bộ đạt Chiến sĩ thi đua cấp Tỉnh.

            + Tiến tới 100% đạt chuẩn chức danh nghề nghiệp theo quy định của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

            + Có ít nhất 2 đề tài NCKH cấp tỉnh, 25 đề tài NCKH cấp trường, 30 SKKN cấp trường và 20 TLTK.

            + 5 cá nhân được UBND Tỉnh tặng bằng khen.

            + 100% CBGV không vi phạm các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật Nhà nước và không vi phạm quy chế chuyên môn, quy định của Nhà trường.

            - Đối với HSSV:

            + 85% HSSV có kết quả rèn luyện từ khá trở lên.

            + Tỷ lệ HSSV được học tiếp đạt 95%; Tỷ lệ tốt nghiệp đạt 90% trong đó có 60% đạt kết quả tốt nghiệp từ khá trở lên.

            + 80% HSSV đạt kết quả học tập từ khá trở lên.

- Đối với các đoàn thể

+ Công đoàn, Đoàn Thanh niên đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ.

 

Trong năm học 2020 – 2021 bên cạnh những thuận lợi, chúng ta còn gặp không ít những khó khăn, thách thức. Tuy nhiên, với truyền thống đoàn kết nhất trí và quyết tâm cao của tất cả cán bộ, giảng viên, viên chức, người lao động, cùng với sự chỉ đạo kịp thời của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; Đảng ủy Khối cơ quan tỉnh Bình Định cùng với sự giúp đỡ của các cơ quan ban ngành trong Tỉnh, Thành phố chúng ta nhất định thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ và chỉ tiêu phương hướng đã đề ra./.

                                                                                                          Phương Nam

CÁC BÀI KHÁC

- Cẩm nang tổ chức giảng dạy, học tập trực tuyến (18/8/2021)
- Đoàn Thanh niên trường Cao đẳng Bình Định tổ chức thăm, tặng quà tại trạm kiểm soát dịch bệnh xã Phước Hòa - huyện Tuy Phước (5/8/2021)
- Xây dựng điểm đến an toàn, đặc trưng, thân thiện, hấp dẫn (3/8/2021)
- Hội nghị Sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2021 (26/7/2021)
- Tổng kết công tác Nghiên cứu khoa học - Năm học 2020-2021 (8/7/2021)

LỊCH

CÔNG TÁC TUẦN


Lịch công tác tuần - Từ ngày 27/09/2021

(Xem tất cả)

 
Loading...

VĂN BẢN ĐIỀU HÀNH

KHẢO SÁT Ý KIẾN

Đối với trình độ đào tạo Cao đẳng và Trung cấp, bạn cho rằng:

Cần cung cấp cho sinh viên cơ sở lý thuyết thật vững chắc, kỹ năng thực hành có thể được tiếp tục rèn luyện sau khi ra trường.

Phải tập trung rèn luyện kỹ năng thực hành, cơ sở lý thuyết chỉ cần được cung cấp ở mức độ căn bản.


FACEBOOK

GOOGLE MAP

LIÊN KẾT

Loading image...

Loading image...

Loading image...

Loading image...

Loading image...

Loading image...