Tài khoản: Khách | Đăng nhập

Kết quả tìm kiếm

Tìm thấy 2 dữ liệu theo điều kiện lọc
Nhà xuất bản: Giáo dục
Năm xuất bản: 2003
Bảng số với 4 chữ số thập phân / V.M Bra - Đi - Xơ.- Tái bản lần thứ hai mươi mốt.- H. : Giáo dục, 2003.- 91tr.; 21cm
Tác giả: Brađixơ, V.M
Nhà xuất bản: Giáo dục
Năm xuất bản: 1998
Bảng số với 4 chữ số thập phân / V.M. Brađixơ.- Tái bản lần thứ 16.- H. : Giáo dục, 1998.- 89tr. : bảng; 21 cm