Tài khoản: Khách | Đăng nhập

Thông báo về việc mượn trả sách

 Để xử lý kỹ thuật kho sách

Từ ngày 15/01/2013 Thư viện phục vụ việc mượn trả sách (tập thể lớp và cá nhân) như sau:
- Phòng mượn : phục vụ 1 tuần 2 ngày ( thứ 2 và thứ 5).
- Phòng đọc : phục vụ bình thường.