Tài khoản: Khách | Đăng nhập

Giới thiệu về thư viện

Khái quát về lịch sử phát triển, tóm tắt thành tích nổi bật của trường

  • 1.Từ 1965 – 1975 : Trường Sư phạm Sơ cấp Bình Định .
  • 2.Từ 1976 – 1990 : Trường Trung học Sư phạm Bình Định
  • 3.Từ 1991 – 1998 : Trường Sư phạm Bình Định
  • 4.Từ 1998 – 5/2009 : Trường Cao Đẳng Sư phạm Bình Định
  • 5.Từ 5/2009 đến nay : Trường Cao Đẳng Bình Định.