Tài khoản: Khách | Đăng nhập

Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh

Nhà xuất bản: Chính trị Quốc gia
Năm xuất bản: 2009
Mô tả sách: Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh.- Tái bản, có sửa chữa, bổ sung.- H. : Chính trị Quốc gia, 2009.- 489tr.; 21cm.

Số đăng ký cá biệt (5)

 • VNM.0012910
  Kho: Kho Mượn
  Sẵn sàng lưu thông
 • VNM.0012907
  Kho: Kho Mượn
  Sẵn sàng lưu thông
 • VNM.0012909
  Kho: Kho Mượn
  Sẵn sàng lưu thông
 • VNM.0012908
  Kho: Kho Mượn
  Sẵn sàng lưu thông
 • VNM.0012906
  Kho: Kho Mượn
  Sẵn sàng lưu thông