Tài khoản: Khách | Đăng nhập

Văn kiện Đảng toàn tập : T.2

Nhà xuất bản: Chính trị Quốc gia
Năm xuất bản: 1998
Mô tả sách: Văn kiện Đảng toàn tập.- H. : Chính trị Quốc gia, 1998.- 346tr. : 2 chân dung; 22cm.

Số đăng ký cá biệt (1)

  • VNM.0009826
    Kho: Kho Mượn
    Sẵn sàng lưu thông