Tài khoản: Khách | Đăng nhập

Bất đẳng thức

Tác giả: Hardy, G.H.
Năm xuất bản: 2002
Mô tả sách: Bất đẳng thức / G.H. Hardy, J.E. Littlewood, G. Polya; Nguyễn Khắc Lân dịch,....- H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2002.- 422tr.; 27cm

Số đăng ký cá biệt (3)

 • VD.0001501
  Kho: Kho Đọc
  Sẵn sàng lưu thông
 • VD.0001503
  Kho: Kho Đọc
  Sẵn sàng lưu thông
 • VD.0001502
  Kho: Kho Đọc
  Sẵn sàng lưu thông