HỆ THỐNG ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG PHÒNG MÁY

Đăng nhập | Trang chủ | Bảng đăng ký | Hỗ trợ

Hệ thống hiện đang trong giai đoạn thử nghiệm.
Chúng tôi đang cố gắng đồng bộ thông tin giữa bảng đăng ký của hệ thống và bảng đăng ký tại Văn phòng Khoa. Người dùng có thể sử dụng cả hai phương thức đăng ký.
Thông tin phản hồi về hệ thống xin liên hệ nguyenbx@cdbd.edu.vn.

LỊCH ĐĂNG KÝ PHÒNG MÁY

SÁNG

CHIỀU

TỐI

2

Đăng ký...

18MA - Tin học đại cương

Dương Văn Vũ

Tiết: 2-6

(8/8/2016 - ...)

Đăng ký...

3

Đăng ký...

Đăng ký...

Đăng ký...

4

TP6 - Môn học khác

Nguyễn Thị Mai Đan

Tiết: 2-6

(16/8/2016 - ...)

18MD (N2) - Tin học đại cương

Vương Hải

Tiết: 2-6

(17/8/2016 - ...)

Đăng ký...

5

18MD (N1) - Tin học đại cương

Vương Hải

Tiết: 1-5

(11/8/2016 - ...)

Đăng ký...

Đăng ký...

6

18MD (N2) - Tin học đại cương

Vương Hải

Tiết: 1-5

(12/8/2016 - ...)

Đăng ký...

Đăng ký...

7

18MA - Tin học đại cương

Dương Văn Vũ

Tiết: 2-6

(13/8/2016 - ...)

Đăng ký...

Đăng ký...

CN

Đăng ký...

Đăng ký...

Đăng ký...

GHI CHÚ:

Chưa sử dụng

Đã sử dụng

Tạm không sử dụng

Tạm sử dụng