BẢNG ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG PHÒNG MÁY - TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH ĐỊNH

SÁNG

CHIỀU

TỐI

2

Đăng ký...

Đăng ký...

3

Đăng ký...

Đăng ký...

Đăng ký...

4

Đan

Hải

Đăng ký...

5

Hải

Đăng ký...

Đăng ký...

6

Hải

Đăng ký...

Đăng ký...

7

Đăng ký...

Đăng ký...

CN

Đăng ký...

Đăng ký...

Đăng ký...

PHÒNG MÁY A201

SÁNG

CHIỀU

TỐI

2

Đăng ký...

Nguyên

Đăng ký...

3

Đăng ký...

Nguyên

Đăng ký...

4

Nguyên

Đăng ký...

Đăng ký...

5

Đăng ký...

Đăng ký...

Đăng ký...

6

Đăng ký...

Nguyên

Đăng ký...

7

Đăng ký...

Đăng ký...

Đăng ký...

CN

Đăng ký...

Đăng ký...

Đăng ký...

PHÒNG MÁY A202

SÁNG

CHIỀU

TỐI

2

Đăng ký...

Đăng ký...

Đăng ký...

3

Đăng ký...

Đăng ký...

Đăng ký...

4

Đăng ký...

Đăng ký...

Đăng ký...

5

Đăng ký...

Đăng ký...

Đăng ký...

6

Đăng ký...

Đăng ký...

Đăng ký...

7

Đăng ký...

Đăng ký...

Đăng ký...

CN

Đăng ký...

Đăng ký...

Đăng ký...

PHÒNG MÁY A203

SÁNG

CHIỀU

TỐI

2

Thảo

Hải

Đăng ký...

3

Anh

Đào

Đăng ký...

4

Trà

Anh

Đăng ký...

5

Anh

Tuyền

Đăng ký...

6

Tuyền

Hải

Đăng ký...

7

Đăng ký...

Đăng ký...

Đăng ký...

CN

Đăng ký...

Đăng ký...

Đăng ký...

PHÒNG MÁY H1

SÁNG

CHIỀU

TỐI

2

Sinh

Trà

Đăng ký...

3

Trà

Nam

Đăng ký...

4

Thảo

Đăng ký...

5

Sinh

Thảo

Đăng ký...

6

Thảo

Đăng ký...

7

Sinh

...

Đăng ký...

CN

Đăng ký...

Đăng ký...

Đăng ký...

PHÒNG MÁY H3